DM cassatiezaken

Hieronder een overzicht van uitspraken van door Delissen Martens behandelde cassatiezaken. 

Civiele zaken

 • HR 24 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1759 
  Arbeidsrecht. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Verplichting van werknemer om in te stemmen met redelijk voorstel werkgever? Maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847. Verschil tussen individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden?
 • HR 11 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1575
  Arbeidsrecht. Uitleg Xella-norm (gehoudenheid werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen; HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734). Afhankelijk van recht op compensatie o.g.v. art. 7:673e BW? Gelding voor (semi-)diepslapers. Uitleg art. 7:673e BW; CRvB 1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1180.
 • HR 21 oktober 2022 ECLI:NL:HR:2022:1508
  Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Reguliere arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst? Klachten over bewijslastverdeling.
 • HR 15 juli 2022 ECLI:NL:HR:2022:1109
  Aansprakelijkheid. Schadevergoeding in verband met misleidende mededelingen staatsloterij. Vermoeden van condicio sine qua non-verband? Uitleg HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178.
 • HR 3 juni 2022 ECLI:NL:HR:2022:815
  Arbeidsrecht. Overgangsregeling art. XXII lid 7 Wwz in verbinding met art. 2 lid 1 Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Wachtgeldregeling cao VVT 2014-2016. Heeft werkneemster recht op transitievergoeding als zij valt onder wachtgeldregeling in cao maar niet voldoet aan voorwaarden voor uitkering onder deze regeling?
 • HR 3 juni 2022 ECLI:NL:HR:2022:815 
  Arbeidsrecht. Overgangsregeling art. XXII lid 7 Wwz in verbinding met art. 2 lid 1 Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Wachtgeldregeling cao VVT 2014-2016. Heeft werkneemster recht op transitievergoeding als zij valt onder wachtgeldregeling in cao maar niet voldoet aan voorwaarden voor uitkering onder deze regeling?
 • HR 22 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:582 
  Verbintenissenrecht. Gemengde overeenkomst. Klachtplicht; art. 7:23 BW. Ambtshalve toepassing?
 • HR 24 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1953 
  Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad en schade. Val uit kerstboom door vrijwilliger. Stichting aansprakelijk, hetzij als opdrachtgever (art. 7:400 BW) hetzij met overeenkomstige toepassing van art. 7:658 lid 4 BW? Schadeverdeling; billijkheidscorrectie (art. 6:101 lid 1 BW). 
 • HR 3 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1806 
  Overheidsaansprakelijkheid. Blootstelling (oud-)defensiemedewerkers aan verf met chroom-6. Onder meer klacht van de Staat dat uitkeringen op grond van collectieve regeling niet erkenning van aansprakelijkheid inhouden.
 • HR 5 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1666 
  Koopovereenkomst. Bewijsrecht. Vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW. Tegenbewijs of tegendeelbewijs?
 • HR 11 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:855 
  Procesrecht. Vraag of voorwaarde waaronder het incidentele hoger beroep is ingesteld, is vervuld. 
 • HR 16 april 2021 ECLI:NL:HR:2021:578 
  Vermogensrecht. Procesrecht. Geschil over erfgrens. Verkrijgende verjaring; bezitsdaden. Eiswijziging bij memorie van grieven voldoende gemotiveerd? Tweeconclusieregel. 
 • HR 11 december 2020 ECLI:NL:HR:2020:2003
  Verbintenissenrecht. Verkoop van woningen. Lichthinder voor woningen door winteropenstelling nabijgelegen tennispark. Non-conformiteit? Art. 7:17 BW.
 • HR 17 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1312
  JIN 2020/130 met annotatie van Merks, A. Arbeidsrecht; procesrecht. Vervolg op HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187. Vordering billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. Klacht over behandeling bij hof door combinatie met twee raadsheren-plaatsvervangers. Positie raadsheer- plaatsvervanger (Wet RO).
 • HR 21 februari 2020 ECLI:NL:HR:2020:319
  Appelprocesrecht; devolutieve werking. Rechtspersonenrecht; vordering tot vernietiging van besluit tot statutenwijziging wegens strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1, onder b, BW). 
 • HR 21 februari 2020 ECLI:NL:HR:2020:284
  Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Verzoek tot ontbinding door de kantonrechter toegewezen; hoger beroep; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex tunc) of op basis van feiten ten tijde van beslissing in hoger beroep (ex nunc)? 
 • HR 29 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1864
  Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak.
 • HR 19 juli 2019 ECLI:NL:HR:2019:1276
  Procesrecht. Ondernemingsrecht. Aansprakelijkheid opvolgend bestuurder ingevolge art. 2:180 lid 2 (oud) BW op de grond dat niet is voldaan aan de stortingsplicht op de aandelen. Klachten over de niet op elkaar aansluitende motivering in het tussenarrest en het eindarrest.
 • HR 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1022
  Rechtspersonenrecht, appartementsrecht. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.
 • HR 11 januari 2019 ECLI:NL:HR:2019:3
  Vrijwaringszaak ten opzichte van de hoofdzaak (erfrecht, beroepsaansprakelijkheid notaris jegens echtgenote van erflater). Reikwijdte van de vrijwaringsprocedure.
 • HR 15 februari 2019 ECLI:NL:HR:2019:228
  Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt. Rechtspraak.nl NJB 2019/424 RvdW 2019/262 NJ 2019/92
 • HR 25 januari 2019 ECLI:NL:HR:2019:106
  Arbeidsrecht. Procesrecht. Mondelinge behandeling voor een van de drie raadsheren;
 • HR 11 januari 2019 ECLI:NL:HR:2019:28 
  Arbeidsrecht, Wwz. Overgangsrecht m.b.t. recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Is 'doorwerkregeling' in een gemeentelijk sociaal plan uit 2011 gelijk aan 'een voorziening wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst' als bedoeld in art. XXI lid 7 Wwz en art. 2 Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding? 
 • HR 19 oktober 2018 ECLI:NL:HR:2018:1982
  Nietigverklaring huwelijk, artikel 1:32 BW, geestvermogens t.t.v. sluiting huwelijk gestoord? Artikel 1:77 lid 2 sub b BW, ontbreken goede trouw echtgenoot?
 • HR 5 oktober 2018 ECLI:NL:HR:2018:1841
  Verzekeringsrecht. Verzwijging, rechtsgevolgen; art. 7: 928 BW, art. 7:929 lid 1 BW, art. 7:930 lid 3 BW. Vraag of verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken zou zijn aangegaan, art. 7:930 lid 4 BW. 
 • HR 13 juli 2018 ECLI:NL:HR:2018:1209
  JAR 2018/203 met annotatie van mr. M.W. Koole, TRA 2018/88 met annotatie van F.M. Dekker, JIN 2018/150 met annotatie van L. Huisman. Arbeidsrecht; Wwz. Loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet? Art. 7:683 lid 6 BW. Ontslag op staande voet is door kantonrechter vernietigd, maar door hof rechtsgeldig bevonden. 
 • HR 4 mei 2018 ECLI:NL:HR:2018:680 
  RvdW 2018/567. Art. 81 lid 1 RO. Appartementsrecht. Uitleg art. 37 lid 5 Modelreglement van splitsing van eigendom 1973. 
 • HR 16 maart 2018 ECLI:NL:PHR:2018:255 
  Art. 81 lid 1 RO. Appartementsrecht. Uitleg art. 37 lid 5 Modelreglement van splitsing van eigendom 1973.
 • HR 16 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:182
  Ondernemingsrecht 2018/50 met annotatie van J.M. van Slooten AR-Updates.nl 2018-0214 NJB 2018/454 RvdW 2018/270. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). 
 • HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259
  Voorwaardelijke ontbinding; herstel in hoger beroep. Kan rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstellen? Rechtspraak.nl AR-Updates.nl 2019-0101 RvdW 2019/177 JAR 2019/56 
 • HR 17 november 2017 ECLI:NL:HR:2017:2905
  TRA 2018/22 met annotatie van mr. M.D. Ruizeveld Ondernemingsrecht 2018/27 met annotatie van Redactie NJ 2018/126 met annotatie van E. Verhulp AR-Updates.nl 2017-1389 Prg. 2018/8 AR 2017/6100 RvdW 2017/1198 NJB 2017/2289 RAR 2018/27 JAR 2017/311 TvPP 2018, afl. 1, p. 25 Arbeidsrecht. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)?
 • HR 27 oktober 2017 ECLI:NL:HR:2017:2775
  NJ 2017/421 Prg. 2018/1 NJB 2017/2093 AR 2017/5599 RvdW 2017/1171 RCR 2018/12. Overeenkomst van opdracht. Is cursist die de cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, verplicht het volledige cursusgeld te betalen?
 • HR 13 oktober 2017 ECLI:NL:PHR:2017:1058,
  Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Toepasselijkheid van wettelijke bewijsregels; vaststaan dan wel voldoende aannemelijk zijn van feiten en omstandigheden.
 • HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1353 
  PS-Updates.nl 2017-0596, JA 2017/130, AR 2017/3757, NJB 2017/1651, RvdW 2017/866. Onrechtmatige daad, gevaarzetting, art. 6:162 BW. Brand in keuken ontstaan nadat bewoonster het huis verlaat tijdens het koken. Is brand ontstaan door vlam in de pan? 
 • HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1184, 16/02758, RFR 2017/119, RvdW 2017/773. 
  Beëindiging samenlevingsovereenkomst.
 • HR 16 juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:1106 
  JA 2017/103 met annotatie van mr. Y. Bosschaart, JB 2017/150 met annotatie van A.G.A. Nijmeijer, M en R 2017/101 met annotatie van F.C.S. Warendorf, NJ 2017/265, RvdW 2017/689, NJB 2017/1403, BR 2017/89 met annotatie van K. Meijering en S.A.L. van de Sande, AB 2018/117 met annotatie van C.N.J. Kortmann, TBR 2017/179 met annotatie van F.H. Damen. 
 • HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:756 
  NJ 2017/263 met annotatie van S.F.M. Wortmann, JWB 2017/167, RFR 2017/92, NJB 2017/1029, RvdW 2017/519 Nationaliteitsrecht. Mede-naturalisatie van kind met moeder? Was aan kind verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland toegestaan? 
 • HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2707
  JWB 2016/426 RvdW 2016/1213 NJB 2016/2228. Burenrecht. Grensoverschrijdende opbouw. Bouwen over helft mandelige muur. Betekenis rapport partijdeskundige. Passeren bewijsaanbod in appel, stelplicht.
 • HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1283
  NJB 2016/1406 RvdW 2016/752 JWB 2016/257. Contractenrecht. Beroepsaansprakelijkheid accountant. Klachten over strijd met art. 24 Rv en over passeren bewijsaanbod.
 • HR 17 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1228
  RvdW 2016/716  JWB 2016/231. Art. 81 lid 1 RO. Beroepsaansprakelijkheid. Bewijs overeengekomen opdracht.
 • HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:723
  NJ 2016/224, RFR 2016/96. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Is de vrouw voor de helft draagplichtig voor de door de man aangegane geldlening met betrekking tot zijn advocaatkosten?
 • HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3478
  NJ 2016/124 met annotatie van S.F.M. Wortmann, RFR 2016/29. Partneralimentatie. Onbegrijpelijk oordeel over draagkracht. Rapport alimentatienormen, draagkrachtberekening bijvoegen. Uitsluitend van wettelijke indexering.
 • HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906
  Appelprocesrecht, pensioenrecht. Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden.
 • HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906
  Appelprocesrecht, pensioenrecht. Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden. Omvang van rechtsstrijd in appel.
 • HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1749
  JV 2015/234 NJB 2015/1336 JWB 2015/250 RvdW 2015/798 NJ 2015/439 met annotatie van S.F.M. Wortmann. Vaststelling Nederlanderschap; art. 17 RWN. Verloren gaan Nederlandse nationaliteit door vrijwillig verkrijgen andere nationaliteit, art. 15 lid 1 onder a RWN. 
 • HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2931
  NJ 2014/440, RFR 2015/3, EB 2015/10. Beëindiging affectieve relatie en samenlevingsovereenkomst. Aflossingen uit privévermogen op hypotheek op gemeenschappelijke woning. Voldaan aan natuurlijke verbintenis? Slagende motiveringsklacht.
 • HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1384
  NJB 2014/1234 JWB 2014/261  RvdW 2014/822. Erfdienstbaarheid. Procesrecht. Slagende klacht dat door het hof aan beslissing ten grondslag gelegde akte door rolraadsheer was geweigerd. Slagende motiveringsklacht. (Samenhang met 13/03767)
 • HR 12 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9959
  Vormerkung. Art. 7:3 lid 3 BW bevat limitatieve opsomming rechtsfeiten die niet tegen koper kunnen worden ingeroepen. Daaronder valt niet derdenbeslag onder de koper op de koopsom, ook al staat dat beslag aan daadwerkelijke nakoming koopovereenkomst in de weg. Belang bij hoger beroep. Proceskostenveroordeling.
 • HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2109
  NJ 2014/153 met annotatie van S.F.M. Wortmann, JBPR 2014/8 met annotatie van mr. E. Gras, JPF 2014/49 met annotatie van prof. mr. P. Vlaardingerbroek, RFR 2014/32
  Partneralimentatie. Gewijzigde omstandigheden? Art. 1:401 lid 1 BW. Beperkt gezag van gewijsde van een alimentatiebeschikking; ook indien hetzelfde verzoek eerder was afgewezen wegens onvoldoende gegevens?
 • HR 12 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1967
  IN 2013/128 met annotatie van J.P. Quist AR-Updates.nl 2013-0552 RvdW 2013/949 JWB 2013/381. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Voldoende dringende reden voor ontslag? Art. 7:677 en 678 BW.
 • HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:759
  Procesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd. Hof heeft miskend dat geen grief is gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. HR doet zelf de zaak af.
 • HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8092J
  BPR 2013/37 met annotatie van mr. dr. T.M. Bos JOR 2014/81 EUR-Updates.nl 2013-0001 NJB 2013/504 RvdW 2013/303 RI 2013/43 Bb 2013/86.1 JWB 2013/115 TvI 2014/30 met annotatie van Mr. dr. A.J. Berends NJ 2015/104 met annotatie van P.M. Veder. WSNP. Eerdere faillietverklaring in België beletsel om in Nederland schuldsaneringsregeling van toepassing te verklaren?
 • HR 13 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4986
  RCR 2012/67 NJ 2012/459 NJB 2012/1695 RvdW 2012/1007 RN 2013/1 JWB 2012/378. Koop woning. Boetebeding in koopakte. Verzoek tot matiging op de voet van art. 6:94 lid 1 BW; maatstaf (HR 27 april 2007, LJN AZ6638, NJ 2007/262); terughoudendheid.
 • HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9869
  JBPR 2013/24 met annotatie van mr. J. den Hoed NJB 2012/2190 RvdW 2012/1279 NJ 2012/588 JWB 2012/477. Huur bedrijfsruimte. (Appel)procesrecht; omvang rechtsstrijd; devolutieve werking van het appel. Gezag van gewijsde? Oordeel dat niet dragend was voor de uitspraak.
 • HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0333
  RvdW 2012/1141, JWB 2012/421. Kinderalimentatie. Behoeftebepaling. Verdeling onderhoudslasten tussen biologische vader en stiefvader.
 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162.
  Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aansprakelijkheidsrecht. Letsel veroorzaakt door dier waarvan de benadeelde medebezitter is. Art. 6:179 BW. Vraag of regel Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ 2011/465) van toepassing is. Bedrijfsmatig gebruik van het dier, art. 6:181 BW.
 • HR 27 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:759
  JIN 2015/87 met annotatie van M. Essaghir en M.C. van Rijswijk OR-Updates.nl 2015-0252 NJB 2015/690 RvdW 2015/460 JWB 2015/120. Procesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd. Hof heeft miskend dat geen grief is gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. 
 • HR 13 februari 2015 ECLI:NL:HR:2015:311
  JBPR 2015/31 met annotatie van Mr. P.M. Vos RvdW 2015/308 JWB 2015/79 NJB 2015/410 RBP 2015/30 RFR 2015/56 NJ 2015/350 met annotatie van S. Perrick. Procesrecht; erfrecht. Testament erflater nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt (art. 3:34 BW)?
 • HR 29 maart 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY8667
  RvdW 2013/481 JWB 2013/174. Art. 81 lid 1 RO. Koop pony. Non-conformiteit? Dwaling? Ontbinding. Schadevergoeding.
 • HR 8 juni 2012 ECLI:NL:HR:2012:BW0246
  JAR 2012/188 met annotatie van mr. J. Dop AR-Updates.nl 2012-0541 NJB 2012/1424 RvdW 2012/825 JAR 2012/188 met annotatie van mr. J. Dop RAR 2013/49 JWB 2012/288. Wet personenvervoer 2000 (Wpv); uitleg art. 37 lid 4. Overgang personeel in geval van overgang concessie.
 • HR 16 maart 2012 ECLI:NL:HR:2012:BU7361
  NJB 2012/778 RvdW 2012/673 NJ 2012/275 JWB 2012/144. Cassatieberoep niet-ontvankelijk; art. 3 lid 3 Wgbz. Griffierecht niet voldaan binnen vier weken. Geen beroep op hardheidsclausule van art. 127a lid 3 Rv.
 • HR 29 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BP4948
  JOR 2011/208 met annotatie van J.J. van Hees JBPR 2011/28 RvdW 2011/565 NJB 2011, 982 RN 2011/69 RI 2011/70 NJ 2011/372 met annotatie van A.I.M. van Mierlo JWB 2011/238. Beslagrecht, faillissement; art. 33 F. Valt (restant)executieopbrengst in de boedel indien gelden ten tijde van faillietverklaring geëxecuteerde nog onder de notaris zijn? 
 • HR 1 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BP1474
  RvdW 2011/471 NJB 2011, 807 JWB 2011/169. Procesrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Hof is buiten de grenzen van de rechtsstrijd in het incidenteel hoger beroep getreden. Hoge Raad doet zaak zelf af.
 • HR 5 november 2010 ECLI:NL:HR:2010:BN6196 
  JBPR 2011/6 met annotatie van R.P.J.L. Tjittes RvdW 2010/1328 NJ 2013/124 NJB 2010, 2098 JWB 2010/465. Huurrecht. Procesrecht; art. 137 Rv. Cassatie; art. 407 lid 2 Rv; eisen waaraan middel moet voldoen.
 • HR 1 oktober 2010 ECLI:NL:HR:2010:BN5662
  NJ 2010/529 RvdW 2010/1123 NJB 2010, 1816 JWB 2010/394. Onrechtmatige daad. Verdachtmakingen in verband met Deventer moordzaak. Publieke uitlatingen waarmee wordt beoogd een vermoede misstand in de samenleving aan de kaak te stellen, maar die voor derden schadelijk zijn. 
 • HR 5 juni 2009 ECLI:NL:HR:2009:BH9290
  RvdW 2009, 695 JWB 2009/198. Aansprakelijkheid spoorbeheerder voor letselschade treinreiziger na val van perron (81 RO).
 • HR 13 juli 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA3526
  JOL 2007, 504 RvdW 2007, 699 NJB 2007, 1691 JWB 2007/256. Antilliaanse zaak. Vordering tot volstorting aandelen; stelplicht; passeren bewijsaanbod, geen verboden prognose.
 • HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3527
  RvdW 2007, 700, JWB 2007/276. Geschil tussen voormalige echtelieden over alimentatie; uitleg van bewijsaanbod.
 • HR 22 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ4163
  RvdW 2007, 35, JWB 2006/451. Geschil tussen voormalige levenspartners over de vaststelling van het vaderschap van het kind van de vrouw en over de vaststelling van kinderalimentatie na weigering door de man mee te werken aan DNA-onderzoek; ingangsdatum kinderalimentatie, motivering (81 RO).
 • HR 4 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR4850
  JPF 2005/74 SJP 2005/181 JOL 2005, 70 NJ 2005, 422 met annotatie van J. de Boer RvdW 2005, 26 JWB 2005/51 FJR 2015/58.17. Benoeming van een bijzondere curator; motiveringsklachten.
 • HR 14 januari 2005 ECLI:NL:HR:2005:AR4037
  JV 2005/115. AB 2005, 103 met annotatie van G.A. van der Veen JOL 2005, 18 JWB 2005/7.
 • HR 30 januari 2004 ECLI:NL:HR:2004:AN7529, JOL 2004, 46 JWB 2004/38.
 • HR 21 november 2003 ECLI:NL:HR:2003:AM2308
  JOL 2003, 601. NJ 2004, 82 PW 2004, 21708 JWB 2003/437.
 • HR 7 maart 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF2159
  JBPR 2003/42 met annotatie van mr. M.O.J. de Folter JOL 2003, 137 NJ 2003, 244 RvdW 2003, 48 JWB 2003/109.
 • NJ 1999, 781 met ECLI nr ECLI:NL:HR1999:ZC2982
  passeren bewijsaanbod.

Strafzaken

 • HR 31 mei 2022 ECLI:NL:PHR:2022:421
  Conclusie AG. Opzettelijk schenden van een geheim waarvan de verdachte weet dat zij dit als raadslid van de gemeente Bloemendaal verplicht is te bewaren (art. 272 Sr). Het middel klaagt dat het hof heeft miskend dat (i) het geheimhoudingsbesluit niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, (ii) bekrachtiging van de opgelegde geheimhoudingsverplichting in strijd met het bepaalde in art. 25 lid 3 Gemeentewet is uitgebleven en (iii) de verdachte geen opzet heeft gehad op het schenden van een geheim. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
 • HR 16 maart 2021 ECLI:NL:HR:2021:383
  Medeplegen van witwassen (meermalen gepleegd) van panden en grote geldbedragen (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. Strafmotivering (gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk). 2. Verzoek om reclasseringsrapportage op te laten maken.
  Ad 1. ’s Hofs vaststelling dat verdachte eerder is veroordeeld voor plegen van strafbare feiten is niet begrijpelijk, omdat uittreksel waarnaar hof verwijst daarvoor geen steun biedt. Strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.
  Ad 2. Verzoek dat verdediging heeft gedaan, is verzoek tot laten opmaken van reclasseringsrapportage a.b.i. art. 310 jo. art. 147 en 328 Sv, zodat uitdrukkelijke beslissing op dit verzoek was vereist. P-v van tz. in h.b. en ook ’s hofs uitspraak houden echter niet een beslissing in op dit verzoek.
  Volgt partiële vernietiging (t.a.v. strafoplegging) en terugwijzing. Samenhang met 19/02131, 19/02132, 19/02135, 19/02163, 19/02224 en 19/02238.
 • HR 6 oktober 2020 ECLI:NL:HR:2020:1566
  Mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, art. 300.2 Sr. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast (vgl. ECLI:NL:HR:2020:914).
 • HR 21 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:777
  Medeplegen diefstal, art. 311.1 Sr. Strafmotivering, art. 22b Sr. Heeft Hof ten onrechte toepassing gegeven aan taakstrafverbod, nu uit uittreksel justitiële documentatie niet blijkt dat eerder opgelegde taakstraf is uitgevoerd dan wel tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis is bevolen? ’s Hofs vaststelling dat uit JD kan worden afgeleid dat kennelijk sprake is van situatie dat aan verdachte in 5 jaren voorafgaand aan door hem begaan feit (op 22-8-2015) wegens soortgelijk misdrijf taakstraf is opgelegd, en hij deze taakstraf heeft verricht dan wel o.g.v. art. 22g Sv tul van vervangende hechtenis is bevolen, is niet z.m. begrijpelijk aangezien JD daarvoor onvoldoende steun biedt. Enige vermelding in JD van veroordeling tot taakstraf t.z.v. misdrijf in 5 jaren voorafgaand aan feit van 22-8-2015, is vonnis van 2-6-2014 waarbij aan verdachte o.m. werkstraf van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis is opgelegd. Uit JD kan evenwel niet z.m. worden afgeleid dat verdachte deze taakstraf heeft verricht, noch dat tul van vervangende hechtenis is bevolen. Gelet hierop is ‘s Hofs oordeel dat 'taakstrafverbod' van art. 22b Sr van toepassing is, niet z.m. begrijpelijk en is strafoplegging niet toereikend gemotiveerd. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.
 • HR 17 april 2018 ECLI:NL:HR:2018:614
  Gekwalificeerde wederspannigheid en mishandeling door tijdens aanhouding politieambtenaar tegen been te schoppen en hoofd tegen diens borstkas te laten vallen en andere politieambtenaar tegen been te schoppen en in zijn vinger te bijten. Uos betrouwbaarheid op ambtseed opgemaakte p-v’s opsporingsambtenaren t.a.v. tegen hen gepleegde feiten, art. 344.2 en 359.2 Sv? Het middel, dat klaagt dat het Hof in strijd met art. 359.2 Sv heeft verzuimd i.h.b. de redenen op te geven waarom het is afgeweken van een door de verdediging naar voren gebracht uos ertoe strekkende dat verdachte moet worden vrijgesproken van tenlastegelegde feiten, is op de gronden vermeld in de CAG terecht voorgesteld. CAG: Herhaalt relevante overwegingen HR uit ECLI:NL:HR:2015:1799 t.a.v. het als enig b.m. tot het bewijs bezigen van een door een bevoegde opsporingsambtenaar op ambtseed opgemaakt p-v waaraan ex art. 344.2 Sv de daar voorziene bijzondere bewijskracht toekomt. In aanmerking genomen dat verdachtes raadsman wijst op diverse onverenigbaarheden tussen de verklaringen van de verbalisanten en de beelden die beschikbaar zijn van het onderhavige voorval kan hetgeen verdachtes raadsman heeft aangevoerd bezwaarlijk anders worden verstaan dan als uos in de zin van art. 359.2 Sv. Hof is aan dit standpunt voorbijgegaan zonder te motiveren waarom.
 • HR 19 september 2017  ECLI:NL:HR:2017:2394
  Belediging ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Uitleg bestanddeel “ter zake van” a.b.i. art. 267 aanhef sub 2 Sr. Art. 267 houdt in dat de in art. 266.1 Sr - een klachtmisdrijf - op eenvoudige belediging gestelde gevangenisstraf van 3 mnd met een derde kan worden verhoogd indien de belediging wordt aangedaan aan "een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening". Aldus heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat die strafverhoging uitsluitend in aanmerking komt indien tussen de belediging en de uitoefening van de bediening een temporeel verband bestaat dan wel de belediging m.b.t. de uitoefening van de bediening is gedaan. Voormelde relatie moet betrekking hebben niet op de enkele hoedanigheid van de ambtenaar maar op de uitoefening van zijn bediening. 's Hofs kennelijke oordeel dat sprake is van een belediging van een ambtenaar "ter zake van" de rechtmatige uitoefening van de bediening op de enkele grond dat de ambtenaar wordt beledigd "in zijn hoedanigheid van politieambtenaar" - dus ook indien bedoelde relatie ontbreekt - geeft derhalve blijk van een onjuiste uitleg van art. 267 Sr. Nu het Hof niet heeft bewezenverklaard dat de belediging is aangedaan gedurende de uitoefening van de bediening, kan onbesproken blijven of de in de gebezigde bewijsmiddelen vervatte vaststellingen - naar de kern bezien hierop neerkomend dat de beledigde politieagenten als toehoorders aanwezig waren bij de behandeling van een strafzaak tegen verdachte waarin door een van hen aangifte was gedaan - daartoe toereikend zijn. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.
 • HR 1 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2461
  Afzonderlijke beschikking tot o.a.h.v. ex art. 552f Sv. Art. 23.2 Sv, oproepen belanghebbende. Motorfiets inbeslaggenomen onder belanghebbende, die vervolgens niet is opgeroepen voor de behandeling van de vordering van de OvJ tot o.a.h.v. in raadkamer. Art. 23.2 Sv brengt mee dat belanghebbende voor de raadkamerbehandeling had moeten worden opgeroepen. Uit de aan de HR toegezonden stukken kan niet van zo’n oproeping blijken, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dit niet is geschied. Dit verzuim heeft betrekking op een wezenlijke grondslag van de raadkamerprocedure, zodat het nietigheid van het onderzoek meebrengt, ook al is deze niet met zoveel woorden in de wet bedreigd.
 • HR 11 februari 2014 ECLI:NL:HR:2014:306
  Mondelinge belediging. Art. 266 Sr. Het op stotterende wijze praten tegen een persoon die stottert beledigend? Indien het gaat om een belediging die iemand mondeling in zijn tegenwoordigheid is aangedaan, moet een uitlating als beledigend worden beschouwd wanneer zij de strekking heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. ’s Hofs oordeel dat de verdachte, die zelf niet stottert, door op stotterende wijze een ander die stottert en als zodanig bekend staat stotterend aan te spreken met het doel die ander te kwetsen, geeft – in het licht van de omstandigheid dat het aanspreken luid en duidelijk en in aanwezigheid van derden is geschied – niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Cassatieadvocaat.eu is een initiatief van Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation.