Cassatie uitspraken Civiel Recht

Hieronder vindt u een overzicht van Cassatie uitspraken van door Delissen Martens cassatieadvocaten behandelde civiele strafzaken.

 • HR 19 juli 2019 ECLI:NL:HR:2019:1276
  Procesrecht. Ondernemingsrecht. Aansprakelijkheid opvolgend bestuurder ingevolge art. 2:180 lid 2 (oud) BW op de grond dat niet is voldaan aan de stortingsplicht op de aandelen. Klachten over de niet op elkaar aansluitende motivering in het tussenarrest en het eindarrest.
 • HR 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1022
  Rechtspersonenrecht, appartementsrecht. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.
 • HR 15 februari 2019 ECLI:NL:HR:2019:228
  Contractenrecht. Koopovereenkomst; non-conformiteit. Klachtplicht art. 7:23 BW bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt. Rechtspraak.nl NJB 2019/424 RvdW 2019/262 NJ 2019/92
 • HR 8 februari 2019 ECLI:NL:GHDHA:2018:273
  Art. 81 lid 1 RO. Ondercuratelestelling; ontslag curatoren (familieleden) op verzoek van onder curatele gestelde (art. 1:385 lid 1, onder d, BW). Kan ernstig verstoorde verstandhouding een gewichtige reden voor ontslag zijn? Verband met ziekte; motiveringsklachten.
  Rechtspraak.nl RvdW 2019/242
 • HR 25 januari 2019 ECLI:NL:HR:2019:106
  Arbeidsrecht. Procesrecht. Mondelinge behandeling voor een van de drie raadsheren; HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259. Voorwaardelijke ontbinding; herstel in hoger beroep. Kan rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstellen? Verwijzing naar HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:80. Vrijheid rechter tijdstip van herstel te bepalen en voorzieningen te treffen; art. 7:683 lid 4 BW en art. 7:682 lid 6 BW; motiveringseisen. Gevoegde behandeling met 18/00718.
  Rechtspraak.nl AR-Updates.nl 2019-0101 RvdW 2019/177 JAR 2019/56 
 • HR 11 januari 2019 ECLI:NL:HR:2019:28 
  Arbeidsrecht, Wwz. Overgangsrecht m.b.t. recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Is 'doorwerkregeling' in een gemeentelijk sociaal plan uit 2011 gelijk aan 'een voorziening wegens de beëindiging van de arbeidsoverenkomst' als bedoeld in art. XXI lid 7 Wwz en art. 2 Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding?Rechtspraak.nl NJB 2019/66 NJB 2019/165 NJ 2019/50 RvdW 2019/141 JAR 2019/37 AR-Updates.nl 2019-0040
 • HR 5 oktober 2018 ECLI:NL:HR:2018:1841
  Verzekeringsrecht. Verzwijging, rechtsgevolgen; art. 7: 928 BW, art. 7:929 lid 1 BW, art. 7:930 lid 3 BW. Vraag of verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken zou zijn aangegaan, art. 7:930 lid 4 BW. Maatstaf van redelijk handelend verzekeraar, betekenis HR 19 mei 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6258, NJ 1978/607 (Hotel Wilhelmina). Relevantie van afwijkend acceptatiebeleid; bij verzekeringnemer vereiste kennis.
 • HR 13 juli 2018 ECLI:NL:HR:2018:1209, JAR 2018/203 met annotatie van mr. M.W. Koole, TRA 2018/88 met annotatie van F.M. Dekker, JIN 2018/150 met annotatie van L. Huisman
  Arbeidsrecht; Wwz. Loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet? Art. 7:683 lid 6 BW. Ontslag op staande voet is door kantonrechter vernietigd, maar door hof rechtsgeldig bevonden. Tijdstip einde arbeidsovereenkomst. Aanpraak op loon tussen ontslag en einddatum arbeidsovereenkomst? Komt bij vernietigbaar ontslag niet-toelaten tot arbeid voor risico werkgever? Art. 7:628 lid 1 BW. Verschil met schorsing (HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3057, NJ 2007/332). 

 • HR 4 mei 2018 ECLI:NL:HR:2018:680, RvdW 2018/567 
  Art. 81 lid 1 RO. Appartementsrecht. Uitleg art. 37 lid 5 Modelreglement van splitsing van eigendom 1973. 
 • HR 16 maart 2018 ECLI:NL:PHR:2018:255 
  Art. 81 lid 1 RO. Appartementsrecht. Uitleg art. 37 lid 5 Modelreglement van splitsing van eigendom 1973.
 • HR 16 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:182, Ondernemingsrecht 2018/50 met annotatie van J.M. van Slooten AR-Updates.nl 2018-0214 NJB 2018/454 RvdW 2018/270
  Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Toepasselijkheid van wettelijke bewijsregels; vaststaan dan wel voldoende aannemelijk zijn van feiten en omstandigheden. Betekenis van Ontslagbesluit en Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 na invoering van Wwz. Is de appelrechter bij bepaling van tijdstip waarop arbeidsovereenkomst eindigt, gehouden de opzegtermijn in acht te nemen (art. 7:683 lid 5 BW in verbinding met art. 7:671b lid 8 BW)? 
 • HR 17 november 2017 ECLI:NL:HR:2017:2896, RvdW 2017/1213
  Art. 81 lid 1 RO. Verzoek gedwongen schuldregeling (art. 287a lid 1 Fw). Verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, Fw niet afgegeven door een in art. 48 lid 1 WCK aangewezen persoon of instantie. Redelijke wetstoepassing? 
 • HR 17 november 2017 ECLI:NL:HR:2017:2905, TRA 2018/22 met annotatie van mr. M.D. Ruizeveld Ondernemingsrecht 2018/27 met annotatie van Redactie NJ 2018/126 met annotatie van E. Verhulp AR-Updates.nl 2017-1389 Prg. 2018/8 AR 2017/6100 RvdW 2017/1198 NJB 2017/2289 RAR 2018/27 JAR 2017/311 TvPP 2018, afl. 1, p. 25 
 • Arbeidsrecht. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Uitleg schriftelijke verklaring werkgever over einde dienstverband; aanzegging in de zin van art. 7:668 BW? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd; opvolgend werkgever? Overgangsrecht WWZ m.b.t. opvolgend werkgeverschap in kader van art. 7:668a lid 2 BW (ketenregeling) en art. 7:673 lid 4 onder b BW (transitievergoeding). Wanneer geldt nog de maatstaf van HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, NJ 2013/171 (Van Tuinen/Wolters)?
 • HR 27 oktober 2017 ECLI:NL:HR:2017:2775, NJ 2017/421 Prg. 2018/1 NJB 2017/2093 AR 2017/5599 RvdW 2017/1171 RCR 2018/12 
  Overeenkomst van opdracht. Is cursist die de cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, verplicht het volledige cursusgeld te betalen? Deelbare prestatie. Aansluiting zoeken bij art. 7:411 BW; Annuleringsbeding onredelijk bezwarend (art. 6:233, aanhef en onder a, BW) en oneerlijk in zin van Richtlijn oneerlijke bedingen en consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG).
 • HR 13 oktober 2017 ECLI:NL:PHR:2017:1058,
  Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Toepasselijkheid van wettelijke bewijsregels; vaststaan dan wel voldoende aannemelijk zijn van feiten en omstandigheden. Betekenis van Ontslagbesluit en Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 na invoering van Wwz. Is de appelrechter bij bepaling van tijdstip waarop arbeidsovereenkomst eindigt, gehouden de opzegtermijn in acht te nemen (art. 7:683 lid 5 BW in verbinding met art. 7:671b lid 8 BW)?
 • HR 29 september 2017, ECLI:NL:PHR:2017:1208,
  Art. 81 lid 1 RO. Verzoek gedwongen schuldregeling (art. 287a lid 1 Fw). Verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, Fw niet afgegeven door een in art. 48 lid 1 WCK aangewezen persoon of instantie. Redelijke wetstoepassing?
 • HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1353 PS-Updates.nl 2017-0596, JA 2017/130, AR 2017/3757, NJB 2017/1651, RvdW 2017/866
  Onrechtmatige daad, gevaarzetting, art. 6:162 BW. Brand in keuken ontstaan nadat bewoonster het huis verlaat tijdens het koken. Is brand ontstaan door vlam in de pan? Causaal verband; begrijpelijkheid oordeel dat het bewijs niet is geleverd. Deskundigenbericht. 
 • HR 16 juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:1106 JA 2017/103 met annotatie van mr. Y. Bosschaart, JB 2017/150 met annotatie van A.G.A. Nijmeijer, M en R 2017/101 met annotatie van F.C.S. Warendorf, NJ 2017/265, RvdW 2017/689, NJB 2017/1403, BR 2017/89 met annotatie van K. Meijering en S.A.L. van de Sande, AB 2018/117 met annotatie van C.N.J. Kortmann, TBR 2017/179 met annotatie van F.H. Damen. 
 • HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:756 NJ 2017/263 met annotatie van S.F.M. Wortmann, JWB 2017/167, RFR 2017/92, NJB 2017/1029, RvdW 2017/519 Nationaliteitsrecht. Mede-naturalisatie van kind met moeder? Was aan kind verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland toegestaan? Art. 10 lid 2 Vreemdelingenwet (oud) in verbinding met art. 47 lid 1 Vreemdelingenbesluit (oud). Betekenis van begrip ‘feitelijk tot het gezin behoren’ in art. 47 lid 1 Vreemdelingenbesluit (oud) en Vreemdelingencirculaire 1982.
 • HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2707, JWB 2016/426 RvdW 2016/1213 NJB 2016/2228  
  Burenrecht. Grensoverschrijdende opbouw. Bouwen over helft mandelige muur. Betekenis rapport partijdeskundige. Passeren bewijsaanbod in appel, stelplicht.
 • HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1283, NJB 2016/1406 RvdW 2016/752 JWB 2016/257
  Contractenrecht. Beroepsaansprakelijkheid accountant. Klachten over strijd met art. 24 Rv en over passeren bewijsaanbod.
 • HR 17 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1228, RvdW 2016/716  JWB 2016/231
  Art. 81 lid 1 RO. Beroepsaansprakelijkheid. Bewijs overeengekomen opdracht.
 • HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:759, JIN 2015/87 met annotatie van M. Essaghir en M.C. van Rijswijk OR-Updates.nl 2015-0252 NJB 2015/690 RvdW 2015/460 JWB 2015/120
  Procesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd. Hof heeft miskend dat geen grief is gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. HR doet zelf de zaak af.
 • HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, AR-Updates.nl 2015-0956 JBPR 2016/6 met annotatie van Redactie AR 2015/1832 NJ 2015/414 met annotatie van JWB 2015/330 NJB 2015/1796 RvdW 2015/1044  
  Appelprocesrecht, pensioenrecht. Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden. Omvang van rechtsstrijd in appel.
 • HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1749JV 2015/234 NJB 2015/1336 JWB 2015/250 RvdW 2015/798 NJ 2015/439 met annotatie van S.F.M. Wortmann
  Vaststelling Nederlanderschap; art. 17 RWN. Verloren gaan Nederlandse nationaliteit door vrijwillig verkrijgen andere nationaliteit, art. 15 lid 1 onder a RWN. Uitzondering op hoofdregel (art. 15 lid 2 RWN en art. 1 lid 5 Verdrag van Straatsburg). Betekenis begrip ‘land van die andere nationaliteit’ in art. 15 lid 2 RWN. Betekenis Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname (TOS), art. 15A onder b RWN.
 • HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, AR-Updates.nl 2015-0956 JBPR 2016/6 met annotatie van Redactie AR 2015/1832 NJ 2015/414 met annotatie van JWB 2015/330 NJB 2015/1796 RvdW 2015/1044
  Appelprocesrecht, pensioenrecht. Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden. Omvang van rechtsstrijd in appel. Tweeconclusieregel: art. 347 lid 1 Rv.
 • HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1384, NJB 2014/1234 JWB 2014/261  RvdW 2014/822
  Erfdienstbaarheid. Procesrecht. Slagende klacht dat door het hof aan beslissing ten grondslag gelegde akte door rolraadsheer was geweigerd. Slagende motiveringsklacht. (Samenhang met 13/03767)
 • HR 12 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9959, JIN 2013/141 met annotatie van P.C.M. Kemp JOR 2013/295 met annotatie van prof. mr. S.E. Bartels JBPR 2013/53 met annotatie van mr. A. Steneker RvdW 2013/878 NJB 2013/1780 RN 2013/101 NJ 2014/273 met annotatie van A.I.M. van Mierlo
  JWB 2013/377
  Vormerkung. Art. 7:3 lid 3 BW bevat limitatieve opsomming rechtsfeiten die niet tegen koper kunnen worden ingeroepen. Daaronder valt niet derdenbeslag onder de koper op de koopsom, ook al staat dat beslag aan daadwerkelijke nakoming koopovereenkomst in de weg. Belang bij hoger beroep. Proceskostenveroordeling.
 • HR 12 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1967, JIN 2013/128 met annotatie van J.P. Quist AR-Updates.nl 2013-0552 RvdW 2013/949 JWB 2013/381
  Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Voldoende dringende reden voor ontslag? Art. 7:677 en 678 BW.
 • HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8092, JBPR 2013/37 met annotatie van mr. dr. T.M. Bos JOR 2014/81 EUR-Updates.nl 2013-0001 NJB 2013/504 RvdW 2013/303 RI 2013/43 Bb 2013/86.1 JWB 2013/115 TvI 2014/30 met annotatie van Mr. dr. A.J. Berends NJ 2015/104 met annotatie van P.M. Veder
  WSNP. Eerdere faillietverklaring in België beletsel om in Nederland schuldsaneringsregeling van toepassing te verklaren? Bepaling art. 3 Insolventieverordening dat iedere secundaire procedure een liquidatieprocedure moet zijn. Art. 2 en bijlage B Insolventieverordening.
 • HR 13 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4986, RCR 2012/67 NJ 2012/459
  NJB 2012/1695 RvdW 2012/1007 RN 2013/1 JWB 2012/378
  Koop woning. Boetebeding in koopakte. Verzoek tot matiging op de voet van art. 6:94 lid 1 BW; maatstaf (HR 27 april 2007, LJN AZ6638, NJ 2007/262); terughoudendheid.
 • HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9869, JBPR 2013/24 met annotatie van mr. J. den Hoed NJB 2012/2190 RvdW 2012/1279 NJ 2012/588 JWB 2012/477 
  Huur bedrijfsruimte. (Appel)procesrecht; omvang rechtsstrijd; devolutieve werking van het appel. Gezag van gewijsde? Oordeel dat niet dragend was voor de uitspraak.
 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, JA 2016/41 met annotatie van mr. F.P. Visser JIN 2016/65 met annotatie van M.F. Lameris en J. Ramaker 
  NTHR 2016, afl. 2, p. 119 TvPP 2016, afl. 2, p. 37 Ars Aequi AA20160624 met annotatie van H.N. Schelhaas NJB 2016/306 
  RvdW 2016/222 JWB 2016/54 NJ 2016/173 met annotatie van T. Hartlief 
  RAV 2016/41 VR 2016/111 AB 2016/298 met annotatie van R. Ortlep 
  Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aansprakelijkheidsrecht. Letsel veroorzaakt door dier waarvan de benadeelde medebezitter is. Art. 6:179 BW. Vraag of regel Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ 2011/465) van toepassing is. Bedrijfsmatig gebruik van het dier, art. 6:181 BW.
 • HR 27 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:759JIN 2015/87 met annotatie van M. Essaghir en M.C. van Rijswijk OR-Updates.nl 2015-0252 NJB 2015/690 RvdW 2015/460 JWB 2015/120
  Procesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd. Hof heeft miskend dat geen grief is gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. HR doet zelf de zaak af.
 • HR 13 februari 2015 ECLI:NL:HR:2015:311JBPR 2015/31 met annotatie van Mr. P.M. Vos RvdW 2015/308 JWB 2015/79 NJB 2015/410 RBP 2015/30 RFR 2015/56 NJ 2015/350 met annotatie van S. Perrick
  Procesrecht; erfrecht. Testament erflater nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt (art. 3:34 BW)? Bewijsaanbod ten onrechte afgewezen; art. 166 Rv.
 • HR 29 maart 2013 ECLI:NL:HR:2013:BY8667, RvdW 2013/481 JWB 2013/174
  Art. 81 lid 1 RO. Koop pony. Non-conformiteit? Dwaling? Ontbinding. Schadevergoeding.
 • HR 8 juni 2012 ECLI:NL:HR:2012:BW0246, JAR 2012/188 met annotatie van mr. J. Dop AR-Updates.nl 2012-0541 NJB 2012/1424 RvdW 2012/825 
  JAR 2012/188 met annotatie van mr. J. Dop RAR 2013/49 JWB 2012/288 
  Wet personenvervoer 2000 (Wpv); uitleg art. 37 lid 4. Overgang personeel in geval van overgang concessie. Zekere beleidsvrijheid werkgever bij selectie unieke, niet uitwisselbare functies.
 • HR 16 maart 2012 ECLI:NL:HR:2012:BU7361, NJB 2012/778 RvdW 2012/673 NJ 2012/275 JWB 2012/144 
  Cassatieberoep niet-ontvankelijk; art. 3 lid 3 Wgbz. Griffierecht niet voldaan binnen vier weken. Geen beroep op hardheidsclausule van art. 127a lid 3 Rv.
 • HR 29 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BP4948, JOR 2011/208 met annotatie van J.J. van Hees JBPR 2011/28 RvdW 2011/565 NJB 2011, 982 RN 2011/69 RI 2011/70 NJ 2011/372 met annotatie van A.I.M. van Mierlo JWB 2011/238 
  Beslagrecht, faillissement; art. 33 F. Valt (restant)executieopbrengst in de boedel indien gelden ten tijde van faillietverklaring geëxecuteerde nog onder de notaris zijn? Het ligt in het verlengde van HR 25 januari 2008, LJN BB8653, NJ 2008/66 en strookt ook met doel executie, om aan te nemen dat executieopbrengst, zolang deze nog niet daadwerkelijk aan de beslaglegger(s) ten goede is gekomen, buiten het vermogen van de geëxecuteerde valt. Op kwaliteitsrekening notaris gestorte restantexecutieopbrengst behoort niet tot het vermogen van de geëxecuteerde, maar tot dat van de gezamenlijke rechthebbenden ten behoeve van wie de gelden zijn bijgeschreven, ieder voor zover het diens aandeel in de gemeenschap betreft. Geëxecuteerde heeft slechts aandeel in restantexecutieopbrengst onder voorwaarde dat en voor zover daarvan na verdeling onder de beslagleggers en andere rechthebbenden nog een overschot (surplus) resteert. Zulks strookt ook met systeem beslagrecht (vgl. HR 12 juni 2009, LJN BH3096, NJ 2010/663).
 • HR 1 april 2011 ECLI:NL:HR:2011:BP1474, RvdW 2011/471 NJB 2011, 807 JWB 2011/169
  Procesrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Hof is buiten de grenzen van de rechtsstrijd in het incidenteel hoger beroep getreden. Hoge Raad doet zaak zelf af.
 • HR 5 november 2010 ECLI:NL:HR:2010:BN6196, JBPR 2011/6 met annotatie van R.P.J.L. Tjittes RvdW 2010/1328 NJ 2013/124 NJB 2010, 2098 JWB 2010/465 
  Huurrecht. Procesrecht; art. 137 Rv. Cassatie; art. 407 lid 2 Rv; eisen waaraan middel moet voldoen; uitzondering indien het een rechtsklacht betreft en zonder meer duidelijk is waarin onjuistheid bestreden rechtsopvatting is gelegen, dan wel indien wederpartij rechtsstrijd in cassatie heeft aanvaard. Rechtsklacht kan behandeling vinden nu voldoende duidelijk is wat de rechtsklacht inhoudt. Hof heeft terecht geoordeeld dat kantonrechter zich niet van uitleg stellingen als eis in reconventie behoefde te laten weerhouden doordat niet voorafgaande aan de comparitie gelegenheid is geboden voor verweer hiertegen, nu die kans nadien wel is geboden en ook is benut.
 • HR 1 oktober 2010 ECLI:NL:HR:2010:BN5662, NJ 2010/529 RvdW 2010/1123 NJB 2010, 1816 JWB 2010/394 
  Onrechtmatige daad. Verdachtmakingen in verband met Deventer moordzaak. Publieke uitlatingen waarmee wordt beoogd een vermoede misstand in de samenleving aan de kaak te stellen, maar die voor derden schadelijk zijn. Beoordeling rechtmatigheid aan de hand van diverse in aanmerking te nemen factoren. Afweging van belangen. Feitelijke oordelen die beperkt vatbaar zijn voor toetsing in cassatie.
 • HR 5 juni 2009 ECLI:NL:HR:2009:BH9290, RvdW 2009, 695 JWB 2009/198 
  Aansprakelijkheid spoorbeheerder voor letselschade treinreiziger na val van perron (81 RO).
 • HR 13 juli 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA3526, JOL 2007, 504 RvdW 2007, 699 NJB 2007, 1691 JWB 2007/256
  Antilliaanse zaak. Vordering tot volstorting aandelen; stelplicht; passeren bewijsaanbod, geen verboden prognose.
 • HR 14 januari 2005 ECLI:NL:HR:2005:AR4037, JV 2005/115 
  AB 2005, 103 met annotatie van G.A. van der Veen JOL 2005, 18 JWB 2005/7 
 • HR 30 januari 2004 ECLI:NL:HR:2004:AN7529, JOL 2004, 46 JWB 2004/38
 • HR 21 november 2003 ECLI:NL:HR:2003:AM2308, JOL 2003, 601 
  NJ 2004, 82 PW 2004, 21708 JWB 2003/437 
 • HR 7 maart 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF2159, JBPR 2003/42 met annotatie van mr. M.O.J. de Folter JOL 2003, 137 NJ 2003, 244 RvdW 2003, 48 JWB 2003/109 
 • NJ 1999, 781 met ECLI nr ECLI:NL:HR1999:ZC2982
  passeren bewijsaanbod

Bekijk ook de cassatie uitspraken Familierecht

Cassatieadvocaat.eu is een initiatief van Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation.